Hakkımızda

ONAT Alüminyum San. Tic. A. Ş. 1993 senesinde üç kardeş ve babalarının çabalarıyla İstanbul’un Çekmeköy semtinde 750 tonluk alüminyum ekstrüzyon presi ile üretim hayatına başlamıştır. 2000 yılında ise Romanya Köstence’de %50 ortaklıkla alüminyum profil imalatı yapan (ALPROF S.A) firmasını kurmuştur. 2004 yılında firmamız şimdiki yeri olan Kocaeli’nin Gebze ilçesine taşınmıştır. Burada 1000 tonluk ve 1250 tonluk ekstrüzyon preslerinin yanına, 2016 yılında 770 tonluk ekstrüzyon presini de devreye alarak alüminyum profil üretim kapasitesini büyük ölçüde arttırmıştır. Firma prensipleri gereği sürekli gelişmeyi hedeflemesi, daha spesifik alaşımlara yönelmek ve bunların üretimini sağlamak amacı ile bünyesine kendi dökümhanesini eklemiştir. Böylece gelen özel siparişlere de cevap verilmesi sağlanmıştır. Firma prensiplerinden olan müşteri odaklılık, esnek ve çok yönlü üretim performansı bu sayede arttırılmıştır. Bunun yanında üretim bandına kattığı 2 adet 250 tonluk soğuk şekillendirme presi ile 3 boyutlu parçaların üretimi konusunda da faaliyet göstermeye başlamıştır. Hammadde ve profillere farklı ısıl işlemlerin uygulanabilmesi amacı ile ısıl işlem fırınları yatırımları yapılmıştır. Kilometre taşlarından bir tanesi ise 2010 yılında yapılan yatırımlar ile oluşturulan ve halen büyümekte olan Talaşlı İmalat bölümüdür. Firma içi üretim kapasitesi ve yeteneğini arttıran ve farklı şekillerde işleme sağlayan makineler ile hem profil üretimi hem de kesim ve işlemesi firma içinde sağlanmış olmaktadır. Bunların yanında firmamızda geniş bir yelpazede kalıp üretimi ve ürün odaklı spesifik işleme cihazları üretim kapasitesi olan birde kalıphane bulunmaktadır. Ayrıca ilerleyen yıllar ile kalite ve performansı arttırma amacı ile tüm proseslerde geliştirmeler yapılmıştır. Ekstrüzyon preslerinde ve ısıl işlem fırınlarında PLC sistemi ile entegre edilmiş takip ve analiz sistemleri kurulmuştur. Ayrıca firma genelinde kullanılan ERP sistemi ile takip edilebilirliğin kontol altına alınması sağlanmaktadır. Bunun yanında ise Talaşlı İmalat parkuru genişletilerek yeni işleme merkezleri ile işleme yeteneği üst seviyelere çıkartılmıştır.

Haberler

Aydınlatma Metni

ONAT ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş Yer Alan Bina ve İşyerlerindeki Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ONAT ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş tarafından hazırlanmıştır. Bina ve işyerlerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bina içi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorlarında güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi ONAT ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre ONAT ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş”nin Denizli Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No:186 GEBZE / KOCAELİ yazılı olarak veya info@onatprofil.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.